[Download PDF / ESP]

CAT //

Mart 2023. Un projecte comissariat per Enric Font per BetArt 2016, amb Judas ArrietaHéctor Francesch i Spogo.

L’any 2023 l’home pretén iniciar la colonització de Mart. Quines seran les normes de propietat del terreny? S’establiran sota el concepte de “el primer que arriba”? Es pactaran unes condicions del repartiment, potser a parts iguals? Els primers que arribin marcaran el seu territori i aniran agafant terreny a mesura que arribin més colons i hi hagi els primers naixements? I quan s’hagin apoderat de tot, vendran part de les seves parcel·les a nous colons que arribaran en massa atrets per les possibilitats de posseir una parcel·la de terra vermella…?

A 55 milions de kilòmetres de distància, en el planeta Terra, les dues darreres dècades han comportat un fenomen de dimensions imprevisibles i, de moment, inabastables, al voltant d’un conjunt infinit de pràctiques artístiques que podem englobar sota la denominació d’art urbà. Després de diferents intents realitzats en el segle XX, en el nou mil·lenni l’art ha decidit sortir definitivament dels recintes tancats que li havien estat assignats per a ser contemplat en la intimitat, i ocupar l’espai públic. L’art urbà, sens dubte, té una presència en augment en qualsevol racó dels nostres carrers.

Hi ha artistes que han produït la seva obra pensant en l’espai carrer o l’han produït directament en el mateix carrer. I hi ha artistes que han desenvolupat una trajectòria exhibint en recintes tancats i que ara decideixen que també poden disposar d’una parcel·la a Mart.

Aquest projecte presenta dos artistes amb una sòlida i dilatada trajectòria expositiva en el circuit de galeries i centres d’art i que han decidit, també, tenir una via de treball en l’espai públic. Iconogràficament, a Arrieta i Francesch els uneix, a més, que treballen amb un material extret de l’imaginari de la nostra quotidianitat, realitzant obres que es mostren molt properes a l’espectador, empatitzant d’una manera molt fluida. Arrieta d’una manera més evident, amb una iconografia carregada de referències al manga i al còmic, que genera dinàmiques de reconeixement per part del vianant. Francesch, d’una manera més subtil, dissenyant noves realitats a partir de la mirada i l’observació de tot allò que ens envolta.

Judas Arrieta intervindrà la façana principal del Poliesportiu Municipal de Peguera amb l’obra Calvià Dreams. Héctor Francesch realitzarà la proposta Balones Fuera en el Camp Municipal de Futbol, just al costat.

Seleccionat en la convocatòria oberta, Spogo s’incorpora a la proposta de comissariat amb un treball connectat al graffiti abstracte i que obre noves vies iconogràfiques per l’art al carrer amb una particular interpretació del paisatge urbà.

 

CAST //

Marte 2023. Un proyecto comisariado por Enric Font para BetArt 2016, con Judas Arrieta y Héctor Francesch.

El año 2023 el hombre pretende iniciar la colonización de Marte. ¿Cuáles serán las normas de propiedad del terreno? ¿Se establecerán bajo el concepto de “el primero que llega”? ¿Se pactarán unas condiciones del reparto, quizás a partes iguales? ¿Los primeros que lleguen marcarán su territorio e irán cogiendo terreno a medida que lleguen más colonos y haya los primeros nacimientos? ¿Y cuando se hayan apoderado de todo, venderán parte de sus parcelas a nuevos colonos que llegarán en masa atraídos por las posibilidades de poseer una parcela de tierra roja…?

A 55 millones de kilómetros de distancia, en el planeta Tierra, las dos últimas décadas han permitido contemplar un fenómeno de dimensiones imprevisibles y, de momento, inabarcables, alrededor de un conjunto infinito de prácticas artísticas que podemos englobar bajo la denominación de arte urbano. Después de diferentes intentos realizados en el siglo XX, en el nuevo milenio el arte ha decidido salir definitivamente de los recintos cerrados que le habían sido asignados para ser contemplado en la intimidad, y ocupar el espacio público. El arte urbano, sin duda, tiene una presencia en aumento en cualquier rincón de nuestras calles.

Hay artistas que han producido su obra pensando  en el espacio calle o las han producido directamente en la misma calle. Y hay artistas que han desarrollado una trayectoria exhibiendo en recintos cerrados y que ahora deciden que también pueden disponer de una parcela en Marte.

Este proyecto presenta dos artistas con una sólida y dilatada trayectoria expositiva en el circuito de galerías y centros de arte y que han decidido, también, tener una vía de trabajo en el espacio público. Iconográficamente, a Arrieta y Francesch les une, además, que trabajan con un material extraído del imaginario de nuestra cotidianidad, realizando obras que se muestran muy cercanas al espectador, empatizando de una manera muy fluida. Arrieta, de una manera más evidente, con una iconografía cargada de referencias al manga y al cómic, que genera dinámicas de reconocimiento por parte del transeúnte. Francesch, de una manera más sutil, diseñando nuevas realidades a partir de la mirada y  observación de todo aquello que nos rodea.

Judas Arrieta intervendrá la fachada principal del Polideportivo Municipal de *Peguera con la obra Calvià Dreams. Héctor Francesch desarrollará la propuesta Balones Fuera en el Campo Municipal de Fútbol, justo al lado.

Seleccionado en la convocatoria abierta, Spogo se incorpora a la propuesta de comisaraiado con un trabajo conectado al graffiti abstracto abriendo nuevas vías iconográficas para el arte en la calle con una particular interpretación del paisaje urbano.

 

ENG //

Mart 2023. A project curated for Enric Font for BetArt 2016, with Judas Arrieta and Héctor Francesch.

The year 2023 the man pretends to initiate the colonisation of Mars. Which will be the rules of property? Will they be established under the concept of “the first who arrives”? Are there going to be some conditions of the distribution, maybe in equal shares? The first who arrive will mark his territory and they will be gaining terrain until the arrival of more colons and there will be the first births? And when they have appropiated of all the planet, will they sell small parts to new colons that will arrive massively attracted for the possibilities to possess a piece of red land…?

55 million of kilometers away, in planet Earth, last two decades decades we have contemplated a phenomenon of unpredictable dimensions concerning an infinite group of artistic practices that can be holded under the denomination of urban art. After different attempts realised in  20th century, art has decided in the new millennium to go definitively out of closed spaces and occupy the public space. The urban art, definitely, has acquired an increasing presence in our streets.

There are artists who have produced their work thinking in the street or have produced them directly into it. And there are artists who have followed a path exhibiting in closed spaces and they have decide now that they can also take a piece of land in Mars.

This project presents two artists with a solid and dilatated path showing their work in the circuit of galleries and art centers and that have decided, also, to open a line of work in  public space. Iconographically, Arrieta and Francesch share, besides, that they work with a material extracted of the imaginary of our everyday life, producing artworks that connect to the viewer in a very fluid way. Arrieta makes it more evident, with an iconography loaded of references to manga and comic, generating dynamics of recognition. Francesch, in a subtler way, designs new realities from the look and the observation of all that surrounds us.

Judas Arrieta will paint the mural Calvià Dreams in the  main façade of the Poliesportiu Municipal of Peguera. Héctor Francesch will develope the proposal Balones Fuera in the Municipal Field of Football, just side by side.

The work of Spogo, selected in the open announcement,  will be incorporated to the curatorial project with a mural piece connected to  abstract graffiti, opening new fields for street art  with his particular interpretation of urban landscape.